Font Size

Menu Style

Cpanel

שרותים כלכליים

המשרד מספק קשת רחבה של שרותים כלכלים שונים ובהם:

  • עריכת תוכניות עסקיות.
  • עריכת שווי חברות.
  • בדיקות חשבונאיות וכלליות לרבות בדיקות נאותותDue Diligence  .
  • עבודות PPA שונות ובהתאם לתקינה החשבונאית הרלבנטית. ( בינלאומית או אמריקאית)
  • עבודות מחירי העברה Transfer Price Studies..