Font Size

Menu Style

Cpanel
Error
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_k2, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_weblinks, 1
 • Error loading component: com_content, 1
 • Error loading component: com_content, 1

 המשרד מספק מעטפת רחבה של שרותי ליווי עסקי שונים ובהם:

 • ליווי פיננסי–כלכלי, לרבות מעקב ובקרה על תזרים המזומנים של הפירמה.
 • ניתוח צרכים עסקיים במימון וכוח אדם.
 • בדיקות  תמחיר, וכדאיות לגבי השקעות ו/או תהליכים, המלצות לגבי שיפור מבנה המימון של הפירמה.
 • סיוע בהשגת אשראי מהמערכת הבנקאית ומימון חוץ בנקאי.
 • ליווי בכל הנוגע למיזוגים או רכישות פירמות, לרבות אירועים של כניסת / יציאת שותף מהפירמה.
 • סיוע בהשגת משקיעים.
 • ליווי למפעלים מאושרים. 
 •  ליווי פרויקטים למחקר ופיתוח. 
 • ליווי תוכניות השקעה לאומיות או דו לאומיות, דוגמת תוכנית EUREKA, התוכניות השונות של הקהילה האירופאית וכו'.

 

You are here: דף הבית ליווי עיסקי ושירותים כלכליים