Font Size

Menu Style

Cpanel

ליווי עסקי

 המשרד מספק מעטפת רחבה של שרותי ליווי עסקי שונים ובהם:

  • ליווי פיננסי–כלכלי, לרבות מעקב ובקרה על תזרים המזומנים של הפירמה.
  • ניתוח צרכים עסקיים במימון וכוח אדם.
  • בדיקות  תמחיר, וכדאיות לגבי השקעות ו/או תהליכים, המלצות לגבי שיפור מבנה המימון של הפירמה.
  • סיוע בהשגת אשראי מהמערכת הבנקאית ומימון חוץ בנקאי.
  • ליווי בכל הנוגע למיזוגים או רכישות פירמות, לרבות אירועים של כניסת / יציאת שותף מהפירמה.
  • סיוע בהשגת משקיעים.
  • ליווי למפעלים מאושרים. 
  •  ליווי פרויקטים למחקר ופיתוח. 
  • ליווי תוכניות השקעה לאומיות או דו לאומיות, דוגמת תוכנית EUREKA, התוכניות השונות של הקהילה האירופאית וכו'.

 

אתם כאן: דף הבית ליווי עיסקי ושירותים כלכליים